رزومه

رزومه اینجانب را می توانید با فرمت PDF از همینجا دریافت نمائید.

دریافت رزومه
XML
CMD
JQuery
Java Script
LESS
Object Oriented
SASS / SCSS
Bootstrap framework
Css(3)
Html(5)
JSon
Mysql
Php
SEO
UML
Wordpress
React

VS code (1 سال)
Notepad++ (2 سال)
WinScp (1 سال)
Wamp Server (3 سال)
Xampp Server (3 سال)
Google Chrome (5 سال)
Firefox (7 سال)
Balsamiq (1 سال)
Ms Office (6 سال)
Windows (5 سال)
Switch Max (3 سال)
Photoshop (3 سال)
Dreamweaver (3 سال)
SqlServer (2 سال)
SqlLite (1 سال)
Visul C# (3 سال)
Visul Basic-6 (2 سال)
3D Max

English
Persian (زبان مادری)